غلامعلی شفابخش

درباره من

دکتر غلامعلی شفابخش
image

استاد گروه آموزشی عمران - راه @ دانشکده مهندسی عمران

...

محقق گوگل

(1403/1/23)

استنادات

2652

h-index

27

i10-index

60

مؤلفین همکار

26

اسکوپوس

(1403/1/23)

استنادات

1718

مقالات

98

h-index

24

مؤلفین همکار

88

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378

• دکتري مهندسی عمران راه و ترابری

دانشگاه INSA فرانسه

1370

• کارشناسي ارشد مهندسی سیویل

دانشگاه INSA فرانسه

• کارشناسي ارشد مهندسی عمران راه و ترابری

دانشگاه علم و صنعت

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A comparison effect of aircraft main gear configuration on runway damages by LED and FE method
JOURNAL OF ENGINEERING DESIGN AND TECHNOLOGY(2016)
^غلامعلی شفابخش*, 9011144002, 8811147001
Evaluation of resilient behavior of flexible pavement asphalt layers
MATERIALS AND STRUCTURES(2016)
^غلامعلی شفابخش, 9211144001*
spatial analysis of data frequency and severity of rural accidents
TRANSPRTATION LETTERS_THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH(2016)
^غلامعلی شفابخش*, افشین فامیلی, 8621144001
امکان‏ سنجی تأثیر نانواکسید آلومینیوم بر عملکرد مخلوط ‏های آسفالت ماستیک درشت دانه در برابر بارهای دینامیک
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
9128214004, ^غلامعلی شفابخش*
EFFECTS OF STYRENE - BUTADIENE - STYRENE ON STIFFNESS OF ASPHALT CONCRETE AT DIFFERENT TRAFFIC CONDITIONS
Journal of Engineering Science and Technology(2016)
^غلامعلی شفابخش, 9211144001*
Sensitivity Analysis of Road Actual Conditions to Evaluate the Optimal Positioning of Geogrid Using Finite Elements and Dynamic Methods
IJE International Journal of Engineering(2016)
^غلامعلی شفابخش, مانا معتمدی*
Experimental Study on the Physical and Rheological Properties of Bitumen Modified with different Nano Materials ( Nano SiO 2 & Nano TiO 2 )
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)(2017)
9211144002, ^غلامعلی شفابخش*
Operation Planning of Concrete Box Girder Bridge by 4D CAD Visualization Techniques
International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering(2016)
9112051001, ^غلامعلی شفابخش*, ^عبدالحسین حداد, احسان اثنی عشری
Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) containing bitumen modified with Gilsonite
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
9128214007, ^غلامعلی شفابخش*, حسن دیواندری
Laboratory evaluation of Nano Al2O3 effect on dynamic performance of stone mastic asphalt
International Journal of Pavement Research and Technology(2016)
9128214008, ^غلامعلی شفابخش*
تعیین درصد بهینه افزودنی گیلسونایت در قیر خالص با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
جاده(2014)
^غلامعلی شفابخش, حسن دیواندری*, 9128214007
Experimental Investigation of the Effect of Micro-Silica and Zeolite on Repair Mortar of Concrete Pavements
ENGINEERING JOURNAL(2017)
^سعید فرزین*, ^غلامعلی شفابخش, 9311044003, 9311147001, 9412844001
ارزیابی آزمایشگا هی رفتار خزشی بتن آسفالتی پیرشده با لحاظ تأثیر جنس مصالح سنگی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
9311147004, ^غلامعلی شفابخش*
Evaluating mechanical properties of stone mastic asphalt modified with Nano Fe2O3
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
9128214013, ^غلامعلی شفابخش*
EVALUATION OF COAL WASTE ASH AND RICE HUSK ASH ON PROPERTIES OF PERVIOUS CONCRETE PAVEMENT
IJE International Journal of Engineering(2016)
^غلامعلی شفابخش*, 9311144003
Sensitivity Analysis of Workspace Conflicts According to Changing Geometric Conditions
Engineering, Technology & Applied Science Research(2017)
9112051001, ^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد, اثنی عشری
Estimation the Fatigue Number of Stone Mastic Asphalt Mixtures Modified with Nano SiO 2 and Nano TiO 2
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2017)
9211144002, ^غلامعلی شفابخش*
انالیز حساسیت جریان ترافیک بزرگراه های برون شهری نسبت به عوامل هندسی مسیر
مدل سازی در مهندسی(2010)
^غلامعلی شفابخش
تحلیل و بررسی مهم ترین عوامل موثر بر رفتار کاربران راه در فرایند تخصیص سفر
(2011)
^غلامعلی شفابخش
Rutting depth prediction of hot mix asphalts modified with forta fiber using artificial neural networks and genetic programming technique
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
9111144001, ^غلامعلی شفابخش*
اولویت بندی اصلاح نقاط حادثه راهها با کمک شبکه عصبی مصنوعی
مدل سازی در مهندسی(2010)
^غلامعلی شفابخش, علی زایر زاده
مدل سازی پاسخ بهینه روسازی آسفالتی به کمک روش اجزای محدود
مدل سازي در مهندسي(2017)
^غلامعلی شفابخش*, ^حسین نادرپور, 9412844001
ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس دهی پیاده رو های شهری
مهندسی حمل و نقل(2017)
9211144003, ^غلامعلی شفابخش*
شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در اولویت بندی نقاط حادثه خیز با استفاده از تکنیک DEMATEL
(2011)
^غلامعلی شفابخش
MINLP MODEL FOR OPTIMUM TRAFFIC COUNTING LOCATION FOR ORIGIN-DESTINATION MATRIX CORRECTION
EUROPEAN TRANSPORT-TRASPORTI EUROPEI(2017)
9011144001, ^غلامعلی شفابخش*
ارزیابی عملکردی مدل برگر و مدل پیشنهادی جدید بر پایه تکنیک برنامه¬نویسی ژنتیک در تخمین رفتار ویسکو- الاستیک بتن آسفالتی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
9111144001, ^غلامعلی شفابخش*
GIS-based spatial analysis of urban traffic accidents: Case study in Mashhad, Iran
Journal of Traffic and Transportation Engineering(2017)
^غلامعلی شفابخش*, افشین فامیلی, محمدصادق بهادری
ارزیابی رو‌ش‌های مدلسازی مبتنی بر مکانیک شکست جهت تحلیل رفتار ترک¬خوردگی مخلوط‌های آسفالتی
جاده(2015)
^غلامعلی شفابخش*, 9211144001
Experimental Study on the Physical and Rheological Properties of Bitumen Modified with different Nano Materials (SiO2 & Nano TiO2)
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)(2017)
9211144002, ^غلامعلی شفابخش*
Estimation of intercity freight origin-destination matrix using simulated annealing algorithm
Uncertain Supply Chain Management(2017)
9011144001, ^غلامعلی شفابخش*
Railways network vulnerability from natural disasters and necessity of their management system implementation (a case study:I.R.Iran)
(2012)
^غلامعلی شفابخش
Use of Nano SiO 2 and Nano TiO 2 to improve the mechanical behaviour of stone mastic asphalt mixtures
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
9211144002, ^غلامعلی شفابخش*
بررسی رفتار رئولوژیک قیر و ماستیک اصلاح شده با افزودنی ساسوبیت
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
^غلامعلی شفابخش*, 9311147003
تخمین تصادفات شدید در الگوی برنامه ریزی حمل ونقل درون شهری (مطالعة موردی: مشهد)
مطالعات پژوهشی راهور(2017)
9211144003, ^غلامعلی شفابخش*, علی نادران (مشاور پایان نامه)
MACRO-LEVEL MODELING OF URBAN TRANSPORTATION SAFETY: CASE-STUDY OF MASHHAD (IRAN)
TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL(2017)
9211144003, ^غلامعلی شفابخش*, علی نادران
Investigation and sensitivity analysis of air pollution caused by road transportation at signalized intersections using IVE model in Iran
EUROPEAN TRANSPORT RESEARCH REVIEW(2018)
^غلامعلی شفابخش*, 9121144001, 9211147005
Investigation of the effect of nano-silica on thermal sensitivity of HMA using artificial neural network
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2018)
9411147006, ^غلامعلی شفابخش*
N ew M odel for V isco - E lastic B ehavior of A sphalt M ixture with C ombined E ffect of S tress and T emperature
IJE International Journal of Engineering(2018)
م . میرعبدالعظیمی, ^غلامعلی شفابخش*
بررسی اثر الیاف بازیافتی از جنس پلی اتیلن ترافتالات ) PET ) بر خواص مکانیکی بتن
عمران مدرس(2018)
^غلامعلی شفابخش*, امیر کباری قطبی, محسن احمدی
Finite Element Investigation of Load Transfer Efficiency in Jointed Plain Concrete Pavements
Computational Research Progress in Applied Science & Engineering(2017)
9212147002, ^غلامعلی شفابخش*
Analysis of runway pavement response under aircraft moving load by FEM
JOURNAL OF ENGINEERING DESIGN AND TECHNOLOGY(2018)
^غلامعلی شفابخش*, اخسان گاشی قبلا دانشجوی دکترا من بود., مجتبی طاحانی قبلا مشاور دانشجوی دکترا من بود.
Drainage potential of reservoir course of porous pavement for various particle size distributions of aggregate
Transportation Geotechnics(2018)
کوه میشی*, ^غلامعلی شفابخش
بررسی مدل های پیش بینی مدول دینامیک جهت تعیین خواص ویسکوالاستیک مخلوط های آسفالتی داغ، گرم و حاوی خرده آسفالت
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2018)
9211144001, ^غلامعلی شفابخش*
انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی های انعطاف پذیر راه ها
مدل سازی در مهندسی(2010)
^غلامعلی شفابخش, ^حسین نادرپور
Strategy management of construction workspaces by conflict resolution algorithm and visualization model
ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT(2018)
*, ^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد, احسان اثنی اشعری
انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب راه ها
(2011)
^غلامعلی شفابخش, ^حسین نادرپور
Viscoelastic characterization of aged asphalt mastics using typical performance grading tests and rheological-micromechanical models
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2018)
9211144001, ^غلامعلی شفابخش*
presenting the model of inter-region freight transportation in iran road transportation network
LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS EDITION(2012)
^غلامعلی شفابخش
a numerical study effect of aircraft's main gear configuration on airport runway damages
TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM(2012)
^غلامعلی شفابخش
رائه مدل انتخاب وسیله نقلیه برای دسترسی زمی نی به فرودگاه، مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
مهندسی حمل و نقل(2018)
9211147001, ^غلامعلی شفابخش*, تقی زاده مشاور
E ff ects of modal shares on crash frequencies at aggregate level
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION(2018)
9211144003, ^غلامعلی شفابخش*, علی نادران مشاور پایان نامه
مروری بر مدلهای شاخص خطر به منظور شناسایی و اولویت بندی نقاط پرحادثه
مطالعات پژوهشی راهور(2018)
9122144001, ^غلامعلی شفابخش*, مرتضی باقری
Evaluation of Rheological Behavior of Bitumen Modified with Nano Copper Oxide
International Journal of Engineering & Technology(2018)
^غلامعلی شفابخش*, 9612844001
Effects of Nano Tungsten Oxide as Modification of Asphalt Binder
journal of advanced research in dynamical and control systems(2018)
^غلامعلی شفابخش*, 9612844001
ارزیابی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و رفتار خستگی قیرهای اصلاح شده با نانوسیلیکا و پلییورتان سنتز شده
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2018)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
مطالعه عددی تاثیر مشخصات چرخ هواپیماهای مسافری در میزان صدمات وارد بر روسازی فرودگاه
(2009)
^غلامعلی شفابخش
New model of moisture susceptibility of nano silica-modified asphalt concrete using GMDH algorithm
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2019)
9412147001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر میرعبدالعظیمی مشاور پایان نامه
Experimental investigation of the effect of asphalt binder modified with nanosilica on the rutting, fatigue and performance grade
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2019)
^غلامعلی شفابخش*, معتمدی, فیروزنیا, عیسی زاده
امکان سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک و بررسی موردی آن در جاده ویژه گلستان
(2008)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد, 8621144001, زهرا گواشیری
بررسی آزمایشهای برخورد قبل از نصب حفاظهای ایمنی حاشیه راه
(2007)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا احدی
Influences of Surface Characteristics and Modified Asphalt Binders on Interface Shear Strength
IJE International Journal of Engineering(2019)
^غلامعلی شفابخش*, 9311144003
Investigating the effects of recycled PET particles, shredded recycled steel fibers and Metakaolin powder on the properties of RCCP
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2019)
9311144004, ^غلامعلی شفابخش*, ^علی خیرالدین, محمدزاده مقدم مشاور دوم
Nano-clay and styrene-butadiene-styrene modified bitumen for improvement of rutting performance in asphalt mixtures containing steel slag aggregates
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2019)
موسوسی نژاد (قبلا دانشجوی ارشد من بود)*, ^غلامعلی شفابخش, 9711144002
Evaluation of aircraft emission at Imam Khomeini International Airport and Mehrabad International Airport
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2019)
9121144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر اقایان مشاور رساله
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی آماری عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی زباله های پت، الیاف بازیافتی و پودر متاکائولن
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2019)
9311144004, ^غلامعلی شفابخش*, ^علی خیرالدین, دکتر محمدزاده مقدم مشاور رساله
Application of Mathematical Approach in identifying behavioral patterns of route choice
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^غلامعلی شفابخش
Investigating the Effect of AC Overlays Reinforced with Geogrid and Modified by Sasobit on Rehabilitation of Reflective Cracking
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2020)
^غلامعلی شفابخش*, 9711144001
Hotspot Location Identification Using Accident Data, Traffic and Geometric Characteristics
ENGINEERING JOURNAL(2019)
9122144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر باقری مشاور رساله
Laboratory experiment on the effect of nano SiO2and TiO2on short andlong-term aging behavior of bitumen
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
^غلامعلی شفابخش*, دکتر صادق نژاد مشاور رساله ها قبلا دانشجوی دکترا من بوده, بهزاد اهور, اسماعیل طاهری
بررسی تاثیراستفاده ازسرباره فولادواندودهای سطحی مختلف برعملکردمقاومت برشی بین لایه ای روسازی مرکب
مهندسی حمل و نقل(2020)
^غلامعلی شفابخش*, 9311144003
Laboratory Study and Investigation on Significance Level of Fatigue Phenomenon in Warm Mix Asphalt Modified with Nano-Silica
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2020)
بادرودی, دکتر محمور رضا کی منش*, ^غلامعلی شفابخش
Non-Invasive Continuous Surface Wave Measurements for in Situ Damping Ratio Profiling of Soils
(2007)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
بررسی و تحلیل سختی بستر ماسه ای زیر بناهای حمل و نقل با استفاده از آزمایش های امواج سطحی پیوسته و بارگذاری صفحه
(2006)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
The fatigue behavior of SBS/nanosilica composite modified asphalt binder and mixture
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2019)
^غلامعلی شفابخش*, 9512147001, دکتر صحاف مشاور رساله
رفتار مصالح دانه ای در هنگام بارگذاری و مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و تجربی آنها
(2005)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
مدل ریاضی تصادفات جاده های دو خطه برون شهری استان و شهر با توجه به ویژگیهای رویه راه
(2005)
محمود عامری, ^غلامعلی شفابخش, شمس نوبخت, محمود ملکوتی
Surface free energy and adhesion energy evaluation of modified bitumen with recycled carbon black (micro-nano) from gases and petrochemical waste
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
9311144001, ^غلامعلی شفابخش*
Experimental investigation of the fatigue phenomenon in nano silicamodified warm mix asphalt containing recycled asphalt considering selfhealing behavior
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
صابر بادرودی*, محمودرضا کی منش, ^غلامعلی شفابخش
Relationship between the surface free energy and stiffness modulus of bitumen modified with micro-nano-carbon black from end-of-life tires
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES(2020)
9311144001, ^غلامعلی شفابخش*
Evaluating Fatigue-Damage of Asphalt Binderand Mastic Modified with Nano-Silica andSynthesized Polyurethane Using VECD Method
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2020)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
Investigation of de-icing of roads with conductive concrete pavement containing carbon fibrereinforced polymer (CFRP)
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING(2019)
پیمان ملکی*, بهرام ایرانپور, ^غلامعلی شفابخش
مزیت ها و چالش های بخش کشاورزی در چارچوب سازمان تجارت جهانی
(2003)
^غلامعلی شفابخش, رضا استادحسین
Influence of Asphalt Concrete Thickness on Settlement of Flexible Pavement
(2013)
^غلامعلی شفابخش
Single-vehicle Run-off-road Crash Prediction Model Associated with Pavement Characteristics
IJE International Journal of Engineering(2020)
^مهدی اکبری آقبلاغ, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر احدی مشاور رساله اقای اکبری
برنامه ریزی فضاهای اجرای منابع ساخت در سطح خرد با استفاده از فن اوری مدل سازی اطلاعات ساخت بیم
مهندسی عمران شریف(2020)
9112051001, ^عبدالحسین حداد*, ^غلامعلی شفابخش
شناسایی و الویت بندی نقاط حادثه خیز با روش فرآیند تحلیل شبکه ای مطالعه موردی: 7 قوس محور هراز
(2012)
^غلامعلی شفابخش
Linking fatigue response of asphalt binders, mastics, and asphalt concrete mixture modified by nano-silica and synthesized polyurethane
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS(2021)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی
پژوهشنامه حمل و نقل(2020)
9412147002, ^محمدکاظم شربتدار*, ^غلامعلی شفابخش
The impact of segmentation method on the aggregate goodness‑of‑fit measurements of non‑linear crash prediction models
SN Applied Sciences(2020)
^مهدی اکبری آقبلاغ, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر احدی مشاور رساله
بررسی پایداری قیرهای پلیمری حاوی نانو ذرات و تخمین استحکام مارشال مخلوطهای آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اساس(2020)
^غلامعلی شفابخش*, دکتر دیواندری, 9312844001
Rehabilitation of Asphalt Pavement to Improvement the Mechanical and Environmental Properties of Asphalt Concrete by Using of Nano Particles
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2021)
^غلامعلی شفابخش*, 9711144002, دکتر میرعبدالعظیمی
Analysis of Pedestrians' Walking Speed in Iran's Sidewalks
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
Fracture resistance of asphalt mixtures under mixed-mode I/II loading atlow-temperature: Without and with nano SiO2
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2021)
^غلامعلی شفابخش*, دکتر صادق تژاد مشاور پایان نامه, 9711147001
اولویت بندی توسعه مسیرهای جاده ای کریدور شرقی کشور
(2012)
^غلامعلی شفابخش
توصیف هندسی محیط های دانه ای
(2002)
^غلامعلی شفابخش
هزینه های حمل و نقل و موقعیت مکانی صنایع
(2002)
^غلامعلی شفابخش, رضا استادحسین
Evaluating the Fatigue Resistance of the Innovative Modified-Reinforced Composite Asphalt Mixture
ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING(2020)
^غلامعلی شفابخش*, ^مهدی اکبری آقبلاغ, 9912844001
Laboratory Investigation on Durability of Nano Clay Modified Concrete Pavement
ENGINEERING JOURNAL(2020)
^غلامعلی شفابخش*, 9712844001, 9711144002
بررسی رفتار شیارشدگی قیر های اصلاح شده با نانو کامپوزیت های SBS/MgO
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2020)
^غلامعلی شفابخش*, 9312844001, دکتر دیواندری
عملکرد نسل جدید قطارهای مغناطیسی ترانزیت در کاهش هزینه ها و مصرف انرژی
(2002)
^غلامعلی شفابخش, عبدالرضا رضایی ارجرودی
نقش آهک در تثبیت خاک های ریز دانه در عملیات راهسازی
(2004)
^غلامعلی شفابخش
Reflective cracking reduction by a comparison between modifying asphalt overlay and sand asphalt interlayer: an experimental evaluation
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING(2021)
^غلامعلی شفابخش*, 9311144003
تسلیح خاک با استفاده از ژئوگرید
(2005)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
اندازه گیری سختی زمین با استفاده از روش امواج سطحی پیوسته
(2005)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
بررسی توقفگاه حاشیه ای موجود در مرکز شهرستان سمنان
(2005)
^غلامعلی شفابخش, سید فرهاد افتخارزاده, ^عبدالحسین حداد, سیدحسین خاتمی
بررسی خواص مکانیکی و شکست روسازیهایبتنی تک لایه و دولایه
عمران مدرس(2021)
9411144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر حسنی مشاور رساله
Fracture and mechanical performance of Two-Lift Concrete Pavementsmade of Roller Compacted Concrete and Polypropylene Fibers
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2021)
9411144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر حسنی مشاور رساله
Laboratory Evaluation of Alkali-Activated Slag Concrete Pavement Containing Silica fume and Carbon Nanotubes
ENGINEERING JOURNAL(2021)
9712844001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر حسنی مشاور رساله
مقایسه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از نانوسیلیس و ژئوگرید بر رفتار خستگی مخلوط آسفالتی گرم
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2021)
^غلامعلی شفابخش*, 9611147002, ^مهدی اکبری آقبلاغ
ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوامی روسازی بتن ژئوپلیمری حاوی خاکستربادی و دوده سیلیسی
مهندسی حمل و نقل(2021)
^غلامعلی شفابخش*, 9712844001
Failure behavior of functionally graded roller compacted concrete pavement under mode I and III fracture
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2021)
9411144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر ماسیو مشاور در زمان فرصت مطالعاتی, دکتر حسنی استاد مشاور
Evaluation of the performance of SBS/Nano-Al2O3 composite-modified bitumen at high temperature
ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN(2021)
^غلامعلی شفابخش*, 9312844001, دکتر دیواندری
Rehabilitation of Asphalt Binder to Improve Rutting, Fatigue and Thermal Cracking Behavior using Nano- Silica and Synthesized Polyurethane
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2021)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
Evaluation of fatigue and rutting properties of asphalt binder and mastic modified by synthesized polyurethane
Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)(2021)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
Laboratory investigation of the effect of nano Caco3 on rutting and fatigue of stone mastic asphalt mixtures
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2022)
9711147008, ^غلامعلی شفابخش*, ^عادل عساکره
مقایسه نتایج آزمایشهایDSRوMSCRبر پایه عملکرد شیارشدگی چسبانندههای قیری اصلاحشده با سیلیس مزومتخلخل
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2021)
9611144001, ^غلامعلی شفابخش*, ^زهره بهرامی
The Experimental Investigation of Fatigue Life of Hot Mix Asphalt with Different Air Void Contents, Aggregate Type and Bitumen Grade at Low Temperature
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2022)
^غلامعلی شفابخش*, 9312147003, دکتر سید محمد میرعبدالعظیمی مشاور
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HIGH TEMPERATURE BEHAVIOUR OF AN ASPHALT BINDER MODIFIED WITH LAVAL UNIVERSITY SILICA BASED ON MULTIPLE STRESS CREEP AND RECOVERY TEST
BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING(2022)
9611144001, ^غلامعلی شفابخش*, ^زهره بهرامی
Evaluation the Effect of Different Kind of Waste and Mineral Filler on the Fatigue Life of Asphalt Mixtures with Dissipated Energy Method
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2022)
^غلامعلی شفابخش*, 9711147003, دکتر مصطفی صادق تژاد
ارزیابی آزمایشگاهی ترکخوردگی حرارتی در قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با نانوسیلیکا
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2022)
^غلامعلی شفابخش*, 9911147005, دکتر معتمدی مشاور پایان نامه
ارائه مدل پیش بینی پتانسیل شیارشدگی آسفالت با استفاده از پارامترهای خروجی متراکم کننده ژیراتوری
(2013)
زیاری, حسن دیواندری, ^غلامعلی شفابخش, سعید حسامی
ارائه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی تنش برشی و شیب تراکم ژیراتوری
(2013)
زیاری, حسن دیواندری, ^غلامعلی شفابخش, منصور فخری
Numerical study of airplane wheels characteristics on the runway rigid pavement failure
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2013)
^غلامعلی شفابخش
Identification Methods of Accident Hotspots and Providing a Model for Evaluating the Number and Severity of Accidents on Roadways
International Journal of Transportation Engineering(2022)
^غلامعلی شفابخش*, یوسف ساجد
بررسی پتانسیل شیارشدگی و مدول برجهندگی مخلوط آسفالت لاستیکی حاوی الیاف پارافیبر
مهندسی حمل و نقل(2022)
^غلامعلی شفابخش*, 9711144001, ابوالفصل محمدی جانکی
Laboratory Study of the Effect of Zeolite and Cement Compound on the Unconfined Compressive Strength of a Stabilized Base Layer of Road Pavement
Materials(2022)
9811147004, ^مهدی اکبری آقبلاغ*, ^غلامعلی شفابخش
dentification Methods of Accident Hotspots and Providing a Model for Evaluating the Number and Severity of Accidents on Roadways
International Journal of Transportation Engineering(2022)
^غلامعلی شفابخش*, یوسف ساجد
Laboratory investigation of modified bitumen for interlayer in rigid–flexible composite pavement
JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS(2022)
^غلامعلی شفابخش, 9311144003*
ارزیابی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی مخلوطهای آسفالتی کمانرژی اصلاح شده با پودر لاستیک
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2022)
9511144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر حسن دیواندری مشاور
The Impact of Nano-TiO2 Particles on the Moisture Susceptibility and Fracture Toughness of HMA under Mixed-Mode I/II Loading and Various Crack Geometry and Temperatures
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2023)
9811147002, ^غلامعلی شفابخش*, مصطفی صادق نژاد مشاور
Laboratory Investigation on the Rutting and Fracture Resistance of Hot-Mix Asphalt Containing Nanographene Oxide
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2023)
^مهدی اکبری آقبلاغ*, احسان شهریاری, امیر محمد حامدی پور, ^غلامعلی شفابخش
Evaluation of Mechanical Properties and Durability of Concrete Pavement Containing Electric Arc Furnace Slag and Carbon Nanostructures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2023)
9712844001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر حسنی مشاور
مدل پراکنش آلاینده ها با ترکیب منابع انتشار حمل و نقلی با استفاده از مدل IVE-ADMS برای راه ها و پایانه ها و مدل ICAO-ADMS برای فرودگاهها مطالعه موردی: کلانشهر تهران
مهندسی حمل و نقل(2023)
9121144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر محمود احمدی نژاد مشاور رساله
کاربرد نانواکسید کلسیم و نانوکربنات کلسیم در مخلوطهای آسفالتی داغ با هدف ارتقای مقاومت در برابر ترکخوردگی و حساسیت رطوبتی-یک مطالعه آزمایشگاهی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2023)
9822147003, ^غلامعلی شفابخش, دکتر مصطفی صادق نژاد مشاور پایان نامه*
Engineering the Effect of Nanomaterials on Bitumen and Asphalt Mixture Properties
BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING(2023)
^غلامعلی شفابخش, مصطفی صادق نژاد*, سجاد علیزاده
Presenting the Self-Healing Potential Model by Induction Heating Method in Warm Asphalt Mixtures by Artificial Neural Network
Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences(2023)
9711144002, ^غلامعلی شفابخش*, سید محمد میرعبدالعظیمی مشاور رساله
Effect of Crumb Rubber on the Moisture and Rutting Behavior of Low-Energy Asphalt and Determining the Best Flow Number Model
Advances in Materials Science and Engineering(2023)
9511144001, ^غلامعلی شفابخش*, حسن دیواندری مشاور رساله
Selectingthe Appropriate Public Transportation System to Access the Sari International Airport by Fuzzy Decision Making
(2013)
^غلامعلی شفابخش, منصور حاج حسینلو
Micro Simulation of the Elderly Population’s Effect on Iran's Pedestrian's Walking Flow
PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION(2013)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
Economic Evaluation of Road Pavement Maintenance Options Using the Real Coast Software Case Study (Semnan-Firoozkooh Road in Iran)
Journal of Novel Applied Sciences(2013)
^غلامعلی شفابخش
Experimental and statistical investigation on the performance of asphalt overlays reinforced with geocomposite in controlling the reflective cracks under different loadings and temperatures
SN Applied Sciences(2023)
9711144001, ^غلامعلی شفابخش*
تحلیل عددی اثر مجموعه چرخهای انواع هواپیماها در تعیین نواحی بحرانی روسازی صلب باند فرودگاه
مدل سازی در مهندسی(2012)
^غلامعلی شفابخش
تحلیل نتایج نرم افزارهای سازمان هوانوردی در طراحی روسازی باند فرودگاه
فناوري حمل و نقل(2012)
^غلامعلی شفابخش
Optimum Properties of Rubberized Asphalt Modified with Hydrated Lime
Technical Journal of Engineering and Applied Science(2013)
^غلامعلی شفابخش
Evaluation of Rutting, Fatigue, and Moisture Resistance of Low-Energy Asphalt Mixtures Modified by Crumb Rubber
ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING(2023)
9511144001, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر حسن دیواندری مشاور
Comparative evaluation of dynamic responses of RCC composite pavement under different moving axles
CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2023)
بنیامین زارعی (قبلا دانشجو ارشد من در سمنان بوده)*, محسن طالب صفا(قبلا دنشجو ارشد من در سمنان بوده), ^غلامعلی شفابخش
Effect of airport pollution on airport cities and air quality of the area (case study: Imam Khomeini international airport)
Journal of Transport & Health(2024)
حمید رضا مرادی, ^غلامعلی شفابخش*, علی نادران
Laboratory Evaluation of Fatigue and Rutting Performance of Nano CaCO3 Modified Asphalt Binders
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2023)
9711147008, ^غلامعلی شفابخش*, ^عادل عساکره
Sustainable asphalt mixtures: enhancing environmental impact by partial fine aggregate substitution with rubber powder and bitumen modification using Nano-SiO2
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING(2023)
9912147003, ^غلامعلی شفابخش*, دکتر صادق نژاد مشاور پایان نامه
Spatial analysis of data frequency and severity of rural accidents
TRANSPRTATION LETTERS_THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH(2023)
^غلامعلی شفابخش*, افشین فامیلی, ^مهدی اکبری آقبلاغ
اثر فرکانس بارگذاری و دما، بر عملکرد روکش‌های آسفالتی مسلح ژئوکامپوزیتی در کنترل ترک‌های انعکاسی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2023)
9711144001, ^غلامعلی شفابخش*
Evaluation the Effect of Nano TiO2 on the Rutting and Fatigue Behaviour of Asphalt Mixtures
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2014)
^غلامعلی شفابخش
Validation of Load Movement on Flexible Pavement Using Pennsylvania Field Test
Technical Journal of Engineering and Applied Science(2013)
^غلامعلی شفابخش
Investigation on Improvement the Stiffness Modulus of Asphalt Concrete Mix with Glass Cullet
Technical Journal of Engineering and Applied Science(2014)
^غلامعلی شفابخش
شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی
مدل سازی در مهندسی(2013)
^غلامعلی شفابخش
ارائه اندازه پیشنهادی ارتفاع چشم راننده از سطح زمین
(2013)
^غلامعلی شفابخش
Pedestrians' Mental Satisfaction's Relationship with Physical Characteristics on Sidewalks Using Analytical Hierarchy Process (Case Study of Tehran, Iran
TRANSPRTATION LETTERS_THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH(2015)
^غلامعلی شفابخش, Raheb Mirzanamadi
Numerical Analysis of Concrete Block Pavements and comparison of its Settlement with Asphalt Concrete Pavements using Finite Element Method
ENGINEERING JOURNAL(2014)
^غلامعلی شفابخش
Investigation of dynamic behavior of mix asphalt containing waste materials, Case study : Glass cullet
Case Studies in Construction Materials(2014)
^غلامعلی شفابخش
Case Study of Rutting Performance of HMA Modified with Waste Rubber Powder
Case Studies in Construction Materials(2014)
^غلامعلی شفابخش
اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان
(2013)
^غلامعلی شفابخش, علی مصلی نژاد
Experimental Investigation on Rutting Performance of Micro Silica Modified Asphalt Mixtures
International journal of engineering research & technology(2015)
^غلامعلی شفابخش
Evaluation of Aircraft Wheel Load on Pavement Damages by Layered Elastic Method
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS(2014)
^غلامعلی شفابخش
Investigation of Loading Features Effects on Resilient Modulus of Asphalt Mixtures Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2014)
^غلامعلی شفابخش
Analytical evaluation of load movement on flexble pavement and selection of optimum neural network algorithm
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2014)
^غلامعلی شفابخش
New Achievement in the Prediction of Highway Accidents
ENGINEERING JOURNAL(2015)
^غلامعلی شفابخش
An Improvement to Pedestrian’s Mobility by rehabilitating the Sidewalk with Application of AHP (Case Study)
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
^غلامعلی شفابخش
Artificial neural network modeling for predicting ruttin performance of nano-modified hot-mix asphalt mixtures containing steel sllag aggregates
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2015)
^غلامعلی شفابخش
Effect of Aircraft Wheel Load and Configuration on Runway Damages
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2015)
^غلامعلی شفابخش
Structural evaluation of perpetual flexible pavements for various climatic conditions
GRADEVINAR(2015)
^غلامعلی شفابخش, مهدی کومیشی
رویکردی کمی در انتخاب یک راهکار بهینه با هدف افزایش ایمنی گذرگاههای عابرپیاده
(2013)
^غلامعلی شفابخش, حمیدرضا راسخی, فاضل فصیحی
تحلیل عددی روسازی انعطاف پذیر راه به روش میکروسازه ای
مدل سازی در مهندسی(2015)
^غلامعلی شفابخش
Dynamic Analysis and Determination of Maximum Tensile Strain of Bottom Asphalt Concrete for Different Vehicle Velocities
ENGINEERING JOURNAL(2015)
^غلامعلی شفابخش, ^حسین نادرپور
Evaluating the effect of additives on improving asphalt mixtures fatigue behavior
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2015)
^غلامعلی شفابخش, م تقی پور, س.الف تهامی
Use of Surface Free Energy method to evaluate the moisture susceptibility of sulfur extended asphalts modified with antistripping agents
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2015)
^غلامعلی شفابخش, م فرامرزی
Experimental investigation of effect of Nano TiO2/SiO2 modified bitumen on the rutting and fatigue performance of asphalt mixtures containing steel slag aggregates
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2015)
^غلامعلی شفابخش
ارزیابی اثرات ایمنی شاخص وضعیت رویه راه بر فراوانی تصادفات خروج از جاده
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2015)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا احدی
آنالیز حساسیت مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای نسبت به عوامل هندسی مسیر
مدل سازي در مهندسي(2015)
^غلامعلی شفابخش, فاطمه شاه حسینی
تحلیل فضای پیاده روی موجود در پیاده روهای ایران با در نظر گرفتن افزایش جمعیت افراد سالخورده
ساخت شهر خصوصی(2014)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
Determining the Relative Importance of Parameters Affecting Concrete Pavement Thickness
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2015)
^غلامعلی شفابخش*, ^حسین نادرپور, 9222844001
تاثیز نانو ذرات اکسید آهن( fe3o4) در خصوصیات عملکردی قیر و پارامتر شیارشدگی نمونه های آسفالتی گرم اصلاح شده
هفتمین همایش و نمایشگاه قیر و آسفالت ایران(2015-12-15)
^غلامعلی شفابخش
ارزیابی خستگی چهار نقطه ای تیرچه های آسفالتی گرم اصلاح شده با استفاده از نانو کامپوزیت (دی اکسید تیتانیوم - اس بی اس )
هفتمین همایش و نمایشگاه قیر و آسفالت ایران(2015-12-15)
^غلامعلی شفابخش
شناسایی عوامل موثر در رفتار رانندگان به¬هنگام سبقت در جاده های دوخطه دوطرفه برون¬شهری
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2017-03-01)
^غلامعلی شفابخش*, رضا ترابی, 9122144001, مرتضی باقری
ارزیابی تاثیر وسایل سفر مختلف در بروز تصادفات شهری با استفاده از رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر مشهد)
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2017-03-01)
9211144003, ^غلامعلی شفابخش*, علی نادران
تعیین نرخ انتشار آلاینده های ناشی از هواپیما در فرودگاه بین المللی مهرآباد
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2017-03-01)
9121144001, ^غلامعلی شفابخش*
ارزیابی آزمایشگاهی اثر پودر ضایعاتی زغال سنگ بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی روسازی بتنی متخلخل
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی(2017-04-26)
^غلامعلی شفابخش, 9311144003*
ارتقاء دوام روسازی های بتنی در مناطق شمالی کشور با استفاده از مصالح نوین
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی(2017-04-26)
9311147001*, ^غلامعلی شفابخش, 9311144003
ارائه مدل و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی حاوی الیاف بازیافتی براساس نتایج آزمایشگاهی
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی(2017-04-26)
^غلامعلی شفابخش*, 9311144004
بهسازی روسازی های آسفالتی با تثبیت لایه اساس به روش بازیافت سرد
اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری(2017-08-30)
^غلامعلی شفابخش, 9122144001*, محمد جعفرزاده
بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی نانوسیلیس بر مدول سفتی مخلوط آسفالتی
اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری(2017-08-30)
9411147006*, ^غلامعلی شفابخش
بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر روند خرابی روسازیهای آسفالتی با استفاده از نرم افزار HDM-4 (مطالعه موردی: محورهای برون شهری استان خراسان رضوی)
یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران(2019-04-30)
^غلامعلی شفابخش*, 9611147005
مطالعه اثرات ترمیم روسازی انعطاف پذیر آسفالتی بر کاهش مصرف سوخت با استفاده از نرم افزار HDM-4 (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی)
یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران(2019-04-30)
^غلامعلی شفابخش*, 9611147005
بررسی تأثیر زئولیت به عنوان افزودنی جایگزین سیمان در تثبیت خاک‌های سست
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی(2021-09-06)
9811147004, ^مهدی اکبری آقبلاغ*, ^غلامعلی شفابخش
بررسی عملکرد سرباره فولاد در لایه های تثبیت نشده روسازی
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم‌های پایدار(2021-09-09)
9811147004, ^مهدی اکبری آقبلاغ*, ^غلامعلی شفابخش
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ذرات نانواکسید تیتانیوم (2Nano TiO) بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات(2021-11-11)
امیرمحمد حامدی پور*, ^غلامعلی شفابخش, مصطفی صادق نژاد مشاور پایان نامه
بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار در نگهداری راه ها
دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم‌های پایدار(2022-09-08)
9612844001, ^غلامعلی شفابخش, ^مهدی اکبری آقبلاغ*
مروری بر تاثیر نانومواد در بهبود عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی در برابر خرابی شیارشدگی
دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم‌های پایدار(2022-09-08)
9612844001*, ^غلامعلی شفابخش, مصطفی صادق نژاد مشاور
بررسی کاربرد ژئوگرید برای کنترل تغییر شکل های دائمی مخلوط آسفالتی گرم
دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(2022-12-08)
9911147007, ^مهدی اکبری آقبلاغ*, ^غلامعلی شفابخش
بررسی آسیب پذیری زیر ساخت های ریلی ناشی از عوامل انسانی
اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها(2009-10-27)
^غلامعلی شفابخش
مکان یابی تسهیلات شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیای
اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها(2009-10-27)
^غلامعلی شفابخش
ارزیابی وضعیت روسازی فرودگاه بر اساس روش نیروی هوایی آمریکا
اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها(2009-10-27)
^غلامعلی شفابخش, نوید ژیان پور
تاثیر بار نامتقارن چرخ روی رفتار خمشی و خرابی تراورس های بتنی خط آهن
یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی(2009-10-24)
^غلامعلی شفابخش
بررسی رفتار دینامیکی بالشتک های زیر ریل
یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی(2009-10-24)
^غلامعلی شفابخش
ارزیابی وضعیت روسازی خط آهن محور سمنان - دامغان و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای آن
یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی(2009-10-24)
^غلامعلی شفابخش
مطالعه عددی اثر نوع هواپیما بر میزان خرابی وارده بر روسازی های انعطاف پذیر و صلب فرودگاهها
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^غلامعلی شفابخش
مقایسه نتایج طراحی روسازی های انعطاف پذیر و صلب فرودگاهها توسط نرم افزارهای PCASE و LEDFA
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^غلامعلی شفابخش
مطالعه و بررسی سیر تحول در مدل های تخصیص ترافیک به شبکه
نهمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران(2009-04-25)
^غلامعلی شفابخش
نقش روسازی خط آهن در ایمنی ناوگان عبوری حامل مواد خطرناک
اولین کنفرانس ملی حمل و نقل مواد خطرناک(2009-11-19)
^غلامعلی شفابخش
بررسی و تحلیل نقش مواد خطرناک در برئز بزرگترین سانحه ریلی کشور(انفجار قطار در ایستگاه خیام نیشابور)
اولین کنفرانس ملی حمل و نقل مواد خطرناک(2009-11-19)
^غلامعلی شفابخش
تحلیل عددی تغییر شکل های افقی وقائم روسازی مسلح شده با ژئوگرید
چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران(2008-11-11)
^غلامعلی شفابخش
Introducing a Fundamental Skid Resistance Asphalt Mix Design
اولین کنفرانس بین المللی قیر(2008-10-18)
^غلامعلی شفابخش
Proposed Recommendations to Minimize Wet Surface Accidents
اولین کنفرانس بین المللی قیر(2008-10-18)
^غلامعلی شفابخش
روش های نوین مدیریت ضایعات و نخاله های ساختمانی در صنعت ساختمان
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش, میعاد صابری کلایی
تأثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
بررسی سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری پل های بتنی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
بررسی و تحلیل انواع خرابی ها در خطوط ریلی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
عملیات جوشکاری درز ریل و تأثیر آن در فرآیند تعمیر و نگهداری خطوط ریلی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
بررسی عوامل موثر در افزایش ایمنی خطوط ریلی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش, محسن هاشمی مطلق
مدیریت نگهداری راه ها با استفاده از HDM-4
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
طراحی روسازی های صلب و انعطاف پذیر راه و فرودگاه با استفاده از نرم افزار مهندسین ارتش ایالات متحده آمریکا
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
ردیابی ناوگان ریلی به کمک سامانه رادیویی RFID
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش, میعاد صابری کلایی
بررسی چگونگی حرکت قطارهای مغناطیسی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
طراحی روسازی صلب و انعطاف پذیر فرودگاه با استفاده از نرم افزار LEDFAA
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
مطالعه و بررسی سیستم های نوین حمل و نقل شهری
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش
بررسی مشخصات انواع ژئوسنتتیک ها با کارکرد زهکش در طرح های عمرانی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
کاربرد پلیمر در اصلاح خواص قیر و تهیه آسفالت پلیمری
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
مبانی برنامه ریزی برای کارآمد سازی برنامه های ارتقای ایمنی موتورسواران
همایش مشهد ، ترافیک ، آینده(0000-00-00)
^غلامعلی شفابخش
مطالعه نقش دانش آموزان در ترافیک مشهد
همایش مشهد ، ترافیک ، آینده(0000-00-00)
^غلامعلی شفابخش, میعاد صابری کلایی
Failure of Segmental Retaining Walls Due to the Insufficiency of Backfill Permeability
4th Asian Regional Conference on Geosynthetics(2008-06-17)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
نقش حفاظهای ایمنی پل در کاهش تصادفات جاده ای مطالعه موردی محور سمنان – شهمیرزاد
سومین کنفرانس بین المللی پل(2008-05-27)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا احدی
‌کاربرد تکنولوژی های نوین ساختمانی در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست
نخستین همایش بین المللی فناوری های نوین صنعت ساختمان(2008-05-29)
^غلامعلی شفابخش, اردشیر کلالی
بررسی نحوه عملکرد سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادفات
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
بررسی نحوه استفاده از مهار انتهایی حفاظهای حاشیه راه جهت کاهش تصادفات ، مطالعه موردی محور تبریز آذر شهر
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا احدی
مقایسه اثرات ایمنی حداکثر سرعت مجاز یکسان و متفاوت برای خودروهای سواری و باری
هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل ترافیک ایران(0000-00-00)
^غلامعلی شفابخش
بررسی لزوم برنامه ریزی جهت ارتقای میزان استفاده از کلاه ایمنی موتورسواران
اولین همایش ایمنی و ترافیک(2008-02-27)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا احدی
نقش فرآیند تعمیر و نگهداری روسازی خط در ایمنی حمل و نقل ریلی (مطالعه موردی محور سمنان – گرمسار)
دهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی(2008-11-17)
^غلامعلی شفابخش
راهکارهای ایمنی مبادی ورودی شهرها جهت کاهش تصادفات
اولین همایش ایمنی و ترافیک(2008-02-27)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا احدی
تحلیل و ارائه مدلهای حرکت گردشگر در نقاط گردشگری شهری
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری(2007-02-21)
^غلامعلی شفابخش
Roadside Safety Improvement on Reduction of Accidents Rate
شانزدهمین کنفرانس بین المللی جوامع ایمن(2007-06-11)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا احدی
Case-Base Reasoning Approach for Approach for Applications of ISECR
شانزدهمین کنفرانس بین المللی جوامع ایمن(2007-06-11)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
بررسی علل تصادفات ورودی شهرها و ساماندهی فضاهای پیرامون در جهت ایمن سازی
سیزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(2007-03-12)
^غلامعلی شفابخش
Reliability Analysis of Internal Stability of Geosynthetic Reinforced Soil Walls
8th International Conference on Geosynthetics(2006-09-18)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
مطالعه اثر متغیرهای میکرومکانیک در زمان جریان مصالح راهسازی
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
مطالعه تأثیر فاصله گذاری قائم لایه های ژئوسینتتیک بر پایداری داخلی دیوار خاک مسلح
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش, دامون کاسمی
بررسی روشهای ارزیابی سود دهی سرمایه گذاری روی سیستم های هوشمند حمل ونقل و توسعه زیر ساختها
هفتمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران(2007-02-26)
^غلامعلی شفابخش
The Effects of Soil Set-up on the Static and Dynamic Testing for Pile Bearing
هفتمین کنفرانس بین المللی کاربرد امواج تنشی در شمع ها(2004-08-09)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
شبیه سازی عددی رفتار محیط های دانه ای
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران(2003-05-05)
^غلامعلی شفابخش
بررسی فناوریهای جدید در جابجایی کالا در کریدور های متراکم شهری
پنجمین کنفرانس مهندسی ترافیک و حمل و نقل ایران(2002-03-05)
محمود صفارزاده, ^غلامعلی شفابخش
مکانیک محیط های دانه ای " روش میکروسازه ای
نخستین کنفرانس بهسازی زمین(2002-03-05)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
بررسی و طبقه بندی روشهای مختلف آزمونهای دینامیکی شمع
نخستین کنفرانس بهسازی زمین(2002-03-05)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
بررسی نتایج حاصل از طراحی روسازی صلب راهها با استفاده از نرم افزارهها
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^غلامعلی شفابخش
مطالعه عددی اثر خرابی هواپیماهای پهن پیکر بر روسازی باند فرودگاه
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^غلامعلی شفابخش
مدلسازی درجه خدمت دهی روسازی انعطاف پذیر راهها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^غلامعلی شفابخش
بررسی مدل ریاضی به منظور برآورد هزینه نگهداری راه
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^غلامعلی شفابخش
Analysis the Factors Influence Traveling Behaviour of Students
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^غلامعلی شفابخش, میعاد صابری کلایی
بررسی نتایج حاصل از طراحی روسازی آسفالتی با نرم افزارها
پنجمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران(2011-03-01)
^غلامعلی شفابخش
الویت بندی پارامترهای موثر بر تصادفات براساس مدل های تعداد, شدت و ریسک تصادفات
اولین همایش ملی ترافیک, ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقا آن در محورهای درون شهری , برون شهری و روستایی(2011-04-20)
^غلامعلی شفابخش
کاهش زمان عکس العمل و افزایش دقت رانندگان با تغییر رنگ چراغ عقب وسایل نقلیه از قرمز به زرد
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک(2012-02-21)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
مقایسه روشهای مختلف ارزیابی اقتصادی سود-هزینه گزینه های تناوبی تعمیر و نگهداری در چرخه ی عمر روسازی راه
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^غلامعلی شفابخش
تخمین اثر جمعیت افراد سالخورده در جریان حرکتی سایر افراد در پیاده روها با استفاده از روش شبه سازی میکرو
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
Analysis of noise pollution due to traffic on pavements
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^غلامعلی شفابخش
Airport Runway Flexible Pavement Thickness Designing Results Examination by Designing Software
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^غلامعلی شفابخش
An increase in drivers' awareness by separate tail and brake lamp colors
سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای(2012-05-15)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
مطالعه بررسی سیر تحول در مدل های تخصیص ترافیک به شبکه
نهمین کنفرانس ملی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2009-04-25)
^غلامعلی شفابخش
فناوری های نوین در نگهداری زمستانی زیرساخت های حمل و نقل جاده ای
اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها(2009-10-27)
^غلامعلی شفابخش
An increase in drivers' awareness by separate tail and brake lamp colors
سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای(2012-05-15)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
بررسی تاثیر سرعت حرکت بار بر تحلیل روسازی آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل(2013-02-12)
^غلامعلی شفابخش
بررسی انواع تقاطعات غیر همسطح و انتخاب تقاطع بهینه با توجه به ظرفیت و سرعت
اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل(2013-02-12)
^غلامعلی شفابخش
بررسی تاثیر مشخصات مصالح رویه در میزان تنش و کرنش عمودی روسازی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن رفتار الاستیک خاک
اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل(2013-02-12)
^غلامعلی شفابخش
بررسی میدانی اندازه ارتفاع چشم راننده ارائه شده در آیین نامه طرح هندسی راه های ایران
اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل(2013-02-12)
^غلامعلی شفابخش
Evaluation of Rumble Strips on Crash Rsduction
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^غلامعلی شفابخش
مقایسه نتایج آزمایشگاهی برای تعیین حدروانی با استفاده از دو آزمایش جام کاساگرانده و نفوذ مخروط
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^غلامعلی شفابخش
تحلیلی بر روش های یخ زدایی راه ها با استفاده از دال های بتنی رسانا
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^غلامعلی شفابخش
بررسی رفتار روسازی بتن بلوکی با استفاده از آزمایش های عملی
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^غلامعلی شفابخش
انتخاب سامانه حمل و نقل عمومی برای دسترسی به فرودگاه گرگان با تحلیل سلسله مراتبی فازی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل و ترافیک(2014-02-25)
^غلامعلی شفابخش, محمود صفارزاده
Elastic Multilayer Analysis Using Extrapolating Oscillatory Integration
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^غلامعلی شفابخش
Hierarchical Data Clustering Analysis of Rural Traffic Accidents, Case study: Semnan-Garmsar Road
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^غلامعلی شفابخش, رضا شیخی, مرتضی باقرزاده
ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها با استفاده از نرم افزار HDM4 مطالعه موردی محور سمنان-فیروزکوه
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^غلامعلی شفابخش
ارزیابی تحلیل تاثیر توزیع تنش غیریکنواخت و فشار باد چرخ بر تحلیل روسازی آسفالتی
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^غلامعلی شفابخش
بررسی و ارزیابی روش های مقابله با یخ بندان پل ها در شبکه راه ها
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار(2014-02-27)
^غلامعلی شفابخش, محمدرضا میری قلعه نوی, محمدرضا نماینده جورابچی
Real-time Planning and Controlling Management of Infrastructure Construction by Visualization and Simulation techniques
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو مواد بر خصوصیات تغییر شکل ماندگار قیر
ششمین همایش قیر و آسفالت ایران(2014-11-18)
^غلامعلی شفابخش
بررسی و ارزیابی عملکرد فناوری های مخلوط آسفالتی گرم با استفاده از نرم افزار راهنمای طراحی مکانستیک-تجربی
ششمین همایش قیر و آسفالت ایران(2014-11-18)
^غلامعلی شفابخش
Overview of warm mix asphalt and it`s performance
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^غلامعلی شفابخش
Performance of Geocell base course
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^غلامعلی شفابخش
ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از پودر ضایعاتی سلیس در روسازی بتنی متخلخل
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^غلامعلی شفابخش
تحلیل حساسیت عوامل تاثیرگذار بر رضایت عابرین از پیاده رَوی در تهران
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2015-02-24)
^غلامعلی شفابخش, راهب میرزانمدی
بررسی تاثیر حجم ترافیک و سرعت متوسط ناوگان در میزان انتشار آلاینده های ناشی از حمل و نقل در خیابان‌های شهری – مطالعه موردی: خیابان فرهنگ ساری
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2015-02-24)
^غلامعلی شفابخش
تحلیل سه بعدی تراکم کرنل متداول و شبکه ای تصادفات برون شهری مطالعه موردی: محور سمنان-گرمسار
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2015-02-24)
^غلامعلی شفابخش
ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر آلودگی هوا در مدل پیشنهادی شهر مشهد
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(2015-02-24)
^غلامعلی شفابخش
ارزيابي آزمايشگاهي تاثيرافزودني هاي نانو اكسيد كلسيم ونانو كربنات كلسيم بر ترك خوردگي و حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالتي داغ
محمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي همبستگي بين نتايج تغيير شكل هاي دائم حاصل از آزمايش هاي خزش و شيارشدگي روسازي هاي آسفالتي گرم مسلح شده با انواع ژئوگريد
مودودي امين(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار مخلوط آسفالتي داغ در برابر ترك خوردگي و حساسيت رطوبتي: با و بدون نانو اكسيد آهن
شيرازي علي(تاریخ دفاع: 1402/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي مقاومت مخلوط آسفالت لاستيكي اصلاح شده با نانو اكسيد تيتانيوم در برابر شيارشدگي، خستگي و حساسيت رطوبتي
محمودي پويا(تاریخ دفاع: 1401/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار رئولوژيكي قيرهاي اصلاح شده با نانو اكسيد آهن در محدوده دمايي بالا و پايين با آزمايشات نوين شارپ
حجازي سيدكيانوش(تاریخ دفاع: 1402/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير قير اصلاح شده با نانواكسيد سيليس بر خصوصيات مكانيكي مخلوط آسفالت لاستيكي
عليزاده سجاد(تاریخ دفاع: 1401/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي ارتباط بين پارامتر هاي ترك خوردگي حرارتي در قير و مخلوط آسفالتي معمولي و اصلاح شده با نانو سيليس
محمدنجفي سما(تاریخ دفاع: 1401/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو اكسيد آلومينيم بر مقاومت مخلوط آسفالتي در برابر ترك خوردگي
كنشلو ميلاد(تاریخ دفاع: 1400/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو اكسيد تيتانيوم بر مقاومت مخلوط آسفالتي در برابر ترك خوردگي
حامدي پور اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1400/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي خود ترميمي بتن سرباره قليا فعال (ژئوپليمري) در روسازي بتني با استفاده از نان و لوله كربني
محمدي جانكي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/10/27) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي براي مقايسه رفتار خستگي قير و ماستيك قيري اصلاح شده با نانوسيليكا
شاه محمدي ريحانه(تاریخ دفاع: 1401/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي تاثير اجراي پل روگذر بر عملكرد ترافيكي ميدان (مطالعه موردي: ميدان معلم سمنان)
اكبري عاليه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي تاثير اجراي پل روگذر بر عملكرد ترافيكي ميدان (مطالعه موردي: ميدان معلم سمنان)
اكبري عاليه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از زئوليت و سرباره فولاد بر مقاومت لايه‌هاي روسازي تثبيت‌شده با سيمان
شيخ دستجردي امين(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل رياضي پتانسيل خودترميمي به روش گرمايش القايي در مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم (WMA) با لحاظ تغيير در سطوح مختلف خستگي، پيرشدگي و شرايط محيطي
جعفري اني اميد(تاریخ دفاع: 1402/07/04) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي عملكرد مخلوط بتن آسفالتي حاوي نانو اكسيد كلسيم در برابر خستگي و شيار شدگي
دارائي ايمان(تاریخ دفاع: 1400/02/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير دما بر عملكرد آسيب خستگي قيرهاي اصلاح شده با نانو سيليكا
نفرسفيددشتي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي مقاومت شكست مخلوط آسفالتي داغ اصلاح شده با نانواكسيد سيليس تحت مود بارگذاري تركيبي
ابراهيم نيا رويا(تاریخ دفاع: 1399/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير نانو كلسيم كربنات بر شيارشدگي و خستگي مخلوط‌هاي آسفالت ماستيك درشت‌دانه
ياراحمدي اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار رئولوژيكي قير حاوي افزودني نانو اكسيد كلسيم در محدوده دمايي بالا و پايين
صباغيان حسام(تاریخ دفاع: 1399/05/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير نوع فيلر بر رفتار خستگي مخلوط بتن آسفالتي
رحماني مقدم امين(تاریخ دفاع: 1399/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل شيارشدگي مبتني بر عملكرد مخلوط بتن آسفالتي گرم اصلاح شده با سيليس مزومتخلخل«LUS-1»
فلاح رضا(تاریخ دفاع: 1401/03/24) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل پيش‌بيني شيارشدگي مخلوط آسفالتي حاوي قير پليمري اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد منيزيم
علي اكبري بيدختي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/07/05) ، مقطع : دكتري
يررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از نانو كربنات كليسم بر رفتار قير در برابر خستگي و شيار شدگي
قرباني كوچكي علي(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي حساسيت حرارتي و رطوبتي بتن آسفالتي اصلاح شده با نانو گرافن
نباتي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تآثير دما بر عملكرد خستگي مخلوط بتن آسفالتي حاوي الياف هاي فورتا، شيشه و بازالت
علمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تآثير شرايط آب و هوايي بر انتخاب گزينه مناسب بهسازي رويه هاي آسفالتي راه با استفاده از نرم افزار HDM-4 (مطالعه موردي: راه‌هاي برون شهري استان خراسان رضوي)
عباس زاده عباس(تاریخ دفاع: 1398/03/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار رئولوژيكي قيرهاي اصلاح شده با نانواكسيد تيتانيوم
طاهري اسماعيل(تاریخ دفاع: 1398/03/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تآثير دما و فركانس بارگذاري بر ارزيابي خستگي مخلوط بتن آسفالتي حاوي پودر لاستيك
رمضانپور مهران(تاریخ دفاع: 1398/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تآثير ژئوسنتتيك بر عمر خستگي مخلوط بتن آسفالتي حاوي مواد نانو
بهرامي حسين(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يررسي رفتار رئولوژيكي قيرهاي اصلاح شده با نانو اكسيد سيليس
اهور بهزاد(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خود ترميمي مخلوط اسفالتي با قير بيتومين اصلاح شده با باكتري
حاجي حسني سروش(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل پيش بيني انرژي شكست در روسازي دو لايه اي بتني راه ها
احمدي محسن(تاریخ دفاع: 1399/10/20) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي تاثير پير شدگي بر رفتار خستگي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با نانو سيليس
نظاري مجيد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير تغييرات دما بر مقاومت لغزندگي روسازي بتن غلتكي حاوي زئوليت
رجبي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير تغييرات دما بر مقاومت لغزندگي روسازي آسفالتي حاوي زئوليت
سعدالدين مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از الياف پلي پروپيلن و خرده آسفالت بازيافتي بر ويژگي‌هاي مكانيكي و دوامي روسازي بتن غلتكي
علوي سيدصالح(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آزمايشگاهي خستگي قير، ماستيك و مخلوط بتن اسفالتي به روش مكانيك آسيب پيوسته
معتمدي مانا(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : دكتري
ارائه طرح اختلاط بهينه و ارزيابي عملكرد روسازي بتن غلتكي حاوي الياف و پليمر بازيافتي
نوروزي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : دكتري
ارزيابي عملكرد مكانيكي و مقاومت لغزندگي رويه‌هاي بتن غلتكي اليافي چند لايه با دانه‌بندي‌هاي متفاوت
نوابي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي مقاومت خستگي قير و مخلوط بتن آسفالتي اصلاح شده با ذرات كربن سياه حاصل از بازيافت در ابعاد ميكرو تا نانو
تن زاده رشيد(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : دكتري
ارزيابي عملكرد قير در مقياس ميكرو بر خصوصيات خستگي مخلوط آسفالتي اصلاح شده با نانو كامپويتهاي پليمري حاوي نانو ذرات سيليكا
رجبي موسي آباد مبين(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي تصويري و مدلسازي اطلاعات ساخت پروژه هاي عمراني با تاكيد بر زمان،هزينه و فضاي اجراي كار
روحاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/11/21) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي نقش ميان لايه هاي قيري و ماسه آسفالتي اصلاح شده بر عملكرد رويه نازك بتن آسفالتي گرم با بستر صلب
احمدي سعيد(تاریخ دفاع: 1398/02/08) ، مقطع : دكتري
بررسي عمر خستگي روسازي آسفالتي تحت اثر سرعت بار و فشار چرخ با نرم‌افزارهاي المان محدود
شكوهي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حساسيت حرارتي مخلوط آسفالتي اصلاح شده با نانو سيليس
فيروز نيا مهدي(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات مكانيكي و دوام روسازي بتن غلتكي تسليح شده با الياف بارچيپ
سبحاني قلعه جق ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1396/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل آزمايشگاهي حساسيت رطوبتي بتن آسفالتي اصلاح شده با نانو سيليس با تكيه بر نتايج آزمون‌هاي غير مخرب
سزاوار سيدي جندقي سيد رامين(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي خستگي مخلوط آسفالتي گرم حاوي مصالح سيليسي و اصلاح شده با نانو ذرات
پيوندي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آزمايشگاهي تاثير ميزان درصد فضاي خالي بر عمق شيارشدگي بتن آسفالتي اصلاح شده با نانو ذرات
احمدپور محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عددي عمر خستگي مخلوط آسفالت لاستيكي به كمك روش المان محدود
اسحاق نيا كاريزكي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل تفكيك سفر در برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري با تاكيد بر كاهش نسبي تصادفات
محمدي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/10/10) ، مقطع : دكتري
ارزيابي رفتار خزشي مخلوط هاي آسفالتي پير شده در دماها و تنش هاي مختلف
تاجگردون عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عمر مخلوط هاي آسفالتي با درصد فضاي خالي مختلف در دماي پايين
مومن آبادي حامد(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين عمق شيارشدگي روسازي آسفالتي با در نطر گرفتن پارامترهاي ساختاري توسط تست ويل ترك
فيض الهي جعفر(تاریخ دفاع: 1396/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رده بندي قير در روش شارپ و جنس مصالح سنگي بر عملكرد خزشي و حساسيت حرارتي مخلوط آسفالتي
بخشي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جنس مصالح سنگي بر قابليت خزشي و حساسيت حرارتي بتن آسفالتي پير شده
قنبريان محمد(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودني ساسوبيت بر ويژگي هاي رئولوژيكي قير و ماستيك آن
رمضان زاده اندواري مهرداد(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير پيرشدگي بر رفتار خستگي مخلوط آسفالتي طرح شده به روش شارپ
بهزاديان رضا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عملكرد مكمل بتن اليافي A.C.P-F در بهبود خصوصيات مكانيكي و دوام روسازيهاي بتني
آئينه حيدري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/10/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل پيش بيني شيارشدگي و خستگي در مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA) با استفاده از نانو اكسيد سيليس و نانو اكسيد تيتانيوم
صادق نژاد ليموئي مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/12/06) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي ريزساختاري مخلوط آسفالتي جهت تعيين مدول ديناميك به كمك پردازش تصاوير
تناكي زاده امين(تاریخ دفاع: 1397/10/10) ، مقطع : دكتري
توسعه مدل تاثير سامانه‌هايحمل و نقل در پهنه‌بندي آلودگي هوا شهري
تقي زاده سيد علي(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل ريسك به منظور شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز
ساجد يوسف(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : دكتري
كاربرد نانو تكنولوژي در بهبود عملكرد مخلوط آسفالت گرم در برابر پديده خستگي
رحماني منوچهر(تاریخ دفاع: 1395/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير جنس مصالح سنگي و رده بندي قير بر قابليت خزشي بتن آسفالتي
كوهكن موخر ميثم(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير الياف بازيافتي((PET برعملكرد روسازي بتني راه ها
كباري قطبي سيدامير(تاریخ دفاع: 1394/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي روسازي هاي مركب راهها با استفاده از روش اجزاء محدود
زارعي بنيامين(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل رفتار ميله هاي مهاري در روسازي هاي بتني درزدار ساده (JPCP) به روش اجزاي محدود
طالبي جويباري سروش(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نوع وسيله نقليه و مشخصات ترافيكي در سبقت در جاده هاي دو خطه دو طرفه برون شهري و مدلسازي آن
نيك سرشت عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي بهبود خصوصيات مكانيكي مخلوطهاي آسفالت ماستيك درشت دانه بوسيله نانو اكسيد سيليس
نوبخت پويا(تاریخ دفاع: 1394/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مدلسازي اثر مشخصات هندسي و شرايط روسازي جاده هاي دو خطه برون شهري در سبقت وسايط نقليه
قريشي سيد علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي استفاده از نانو اكسيد سيليس به منظور بهبود شيارشدگي در مخلوط هاي آسفالت ماستيك درشت دانه
سحرخيز ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1394/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مدلسازي خصوصيات و رفتار رانندگان بهنگام سبقت در جاده هاي دو خطه دو طرفه برون شهري
ترابي رضا(تاریخ دفاع: 1394/04/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نخعي مجيد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي ترافيكي در آلودگي هواي ناشي از حمل و نقل در نزديكي ميادين و تقاطعات با استفاده از روش مدلسازي و ميداني - مطالعه موردي
مهرابي كوشكي سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشنهاد سامانه حمل و نقل عمومي براي دسترسي به فرودگاه با روش انتخاب گسسته با مطالعه موردي
خسروي خليران ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل رفتار ويسكو الاستيك رويه هاي بتن اسفالتي راه ها با تاثير همزماني هر دو عامل تنش و دما
مير عبدالعظيمي سيد محمد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : دكتري
تاثير نانو اكسيد آلومينيوم به عنوان افزودني تثبيت كننده در بهبود رفتار مخلوطهاي آسفالت درشت دانه مطالعه موردي شيار شدگي
چلوويان اسدالله(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين عمر خستگي مخلوطهاي آسفالت سنگدانهاي درشت دانه اصلاح شده با نانو اكسيد آلومينيوم
كردي سامان(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه آيين نامه هاي مختلف طرح هندسي محوطه هوايي فرودگاه
بهرامي آرمان(تاریخ دفاع: 1394/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد مخلوطهاي آسفالت گرم حاوي قير گيلسونايت
جهانيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي پاركينگهاي طبقاتي با نرم افزار جي آي اس مطالعه موردي در منطقه 6 تهران
موسوي پيمان(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نانو اكسيد آهن بر مدول برجهندگي وعمر خستگي مخروطهاي آسفالت ماستيك درشت دانه
كردي تودزيل ضياءالحق(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير نانو مواد بر رفتار ريولوژي قير
رضائي حسن(تاریخ دفاع: 1393/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي پديده خستگي وشيار شدگي مخلوطهاي بتن آسفالتي گرم اصلاح شده با الياف پليمري
غلامي محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي انتشار آلايندههاي هواپيماها در فرودگاه امام ومهر آباد
سمناني سيدميرعمادالدين(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار شيار شدگي در مخلوطهاي آسفالتي ماستيك درشت دانه اصلاح شده با نانو اكسيد آهن
كفاش زاده سجاد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاربرد نانو ذرات در بهبود خصوصيات عملكردي و زيست محيطي بتن آسفالتي
جعفري آني اميد(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين ماتريس مبدا و مقصد مسافري با استفاده از شمارش حجم ترافيك جاده اي
نعيمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودني گوگاس (گوگرد اصلاح شده) بر پتانسيل شيار شدگي مخلوط هاي آسفالتي
موسوي سيد مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم مكان يابي دوربين هاي كنترل سرعت در بزرگراه ها (مطالعه موردي محور سمنان ـ دامغان)
منتظري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي يخ زدايي راه ها با استفاده از روسازي بتني رسانا
ملكي پيمان(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع مدل هاي تعقيب خودرو و ارائه مدل مناسب براي يك بزرگراه درون شهري
احمديان امين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سه بعدي اجزا محدود روسازي انعطاف پذير باند پرواز فرودگاه تحت بارگزاري هواپيما با ارايش چرخ هاي مختلف
كاشي احسان(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : دكتري
-
صادقي محسن(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : دكتري
تحليل عددي نقش نوارهاي لرزاننده بر روسازي اسفالت راه ها
بهادري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از gis در مكان يابي بهينه آبگذرها مطالعه موردي محور سمنان - شاهرود
ايماني محمد(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اجزا محدود روسازي بتن بلوكي تحت بارگزاري استتاتيكي
پورزندحسين آباد بابك(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ديناميكي روسازي اسفالتي راه تحت بارگزاري هاي مختلف
معتمدي مانا(تاریخ دفاع: 1392/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ديناميكي خطوط بدون بالاست راه اهن با در نظر گرفتن اندركنش چرخ و ريل
فاميلي افشين(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اقتصادي گزينه هاي تعمير و نگهداري روسازي را هها با استفاده از نرم افزار
كيه بادرودي صابر(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تحليل ديناميكي و استاتيكي روسازي اسفالتي راه و مدلسازي ان با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
طالب صفا محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي ويسكو الاستيك روسازي هاي انعطاف پذير راه ها در اثر بارگذاري استاتيكي
شرافت سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر بر وقفه زماني قابل قبول در تقاطعات هم سطح شهري با نرم افزار
رياستيان سيدمحمدحسين(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ديناميكي روسازي هاي بتني درزدار به روش اجزا محدود
وفائي مسعود(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي مخلوط هاي همگن و غير همگن ماسه - سيمان تحت بارگذاري مونوتيك و سيكلي
عرب عامري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي باند برشي و بررسي تاثير آن بر ضريب اطمينان سيب هاي خاكي
صادقي پالند عاطفه(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
آقاسي امير(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اسكندر نيا اسكندر(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ميري قلعه نوي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زارع دار محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جريان حركتي عابرين پياده با در نظر گرفتن سالخوردگي جمعيت كشور ايران با استفاده از روش شبيه سازي ميكرو
محمدي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مقدار بهينه مواد افزودني در افزايش پارامترهاي مقاومتي روسازي هاي آسفالتي
موسوي نژاد سيد هادي(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار مصالح روسازي انعطاف پذير راه به روش ميكرو سازه اي
مهرابي احمد(تاریخ دفاع: 1391/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روسازي راه هاي با سرعت طرح بالا
نماينده جورابچي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن مواد شيميايي بر ميزان تغيير شكل پذيري خاكهاي رمبنده سمنان
دستي گردي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي استفاده از سيستم اتوبوس راني سريع السير در شهرسازي
تقي زاده مرتضي(تاریخ دفاع: 1389/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ظرفيت بزرگراهها به همراه نرم افزار و مطالعه موردي محور سمنان - گرمسار
شاه حسيني امير(تاریخ دفاع: 1389/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روشهاي شناسايي ارزيابي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز بر اسا س روشهاي تصميم گيري چند معياره
علي زاده گودرزي حسني(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اقتصادي گزينه هاي تعمير و نگهداري روسازي راهها با استفاده از نرم افزار
عبداله زاده اسماعيل(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي تحليل و طراحي روسازي هاي صلب باند فرودگاه با استفاده از روش هاي اجزاي محدود و سيستم هاي چند لايه اي
اكبري عباس(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي تحليل و طراحي رو سازيهاي انعطاف پذير راهها و استفاده از شبكه هاي مصنوعي
فصيحي فاضل(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطاعه عددي تحليل و طراحي روسازيهاي صلب راهها و استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
نوروزي رضا(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي تماس چرخ در ريل به روش اجزاي محدود
اكبري نژاد سمانه(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل پيش بيني تصادفات خروج از جاده در راههاي برون شهري بر مبناي مشخصات فيزيكي
اكبري آقبلاغ مهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : دكتري
فرآيند بازرسي و بازديد ايمني راهها
فتحي كارمزدي فريبرز(تاریخ دفاع: 1389/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها - ویرایش دوم
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها - ویرایش دوم
طرح هندسی بزرگراهها و خیابانها- جلد اول
طرح هندسی بزرگراهها و خیابانها- جلد اول
طرح هندسی بزرگراهها و خیابان ها- جلد دوم
طرح هندسی بزرگراهها و خیابان ها- جلد دوم
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها
تسلیح خاکریز و بستر راهها با استفاده از ژئوگرید
تسلیح خاکریز و بستر راهها با استفاده از ژئوگرید
اصول طراحی و اجرایی ژئوسنتتیکها در پروژه های راهسازی
اصول طراحی و اجرایی ژئوسنتتیکها در پروژه های راهسازی
آسفالت هادی سیگنال های الکتریکی و مقاوم در برابر یخ زدگی
(2018-10-09)
روکش روسازی با قابلیت جذب آلاینده های زیست محیطی
()
بررسی روش‌های ارزیابی کارآیی، کیفیت خدمت‌دهی و ظرفیت ناوگان حمل‌ و نقل همگانی اتوبوسی (مطالعه موردی: سرویس‌های دانشگاه سمنان)(ناظر)
(2020-03-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدیریت روسازی راه ها و فرودگاه ها و پارکینگ ها   (552 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : راه و ترابری
تکنولوژی و مواد روسازی   (592 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : راه و ترابری
طرح هندسی راه پیشرفته   (598 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : راه و ترابری
مباحث ویژه   (505 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : راه و ترابری
مدیریت تعمیر و نگهداری راه   (586 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : راه و ترابری
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته   (589 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : راه و ترابری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان طبقه سوم
ghshafabakhsh@semnan.ac.ir
(+98)2331535191

فرم تماس